Základní informace o Projektu

BJW PROJEKT

Financován společností Kaskara, s.r.o.

Projekt Boj Jako Workout je edukativním projektem společnosti Kaskara, s. r. o., IČO 28608615, sídlem Cacovická 16/12, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 92256 (dále jen jako „Poskytovatel“),

Společnost Kaskara se zabývá risk managementem a krizovou problematikou. Od roku 2017 financuje společnost tento Projekt. Od roku 2024 je tento projekt společností kofinancován.

Vizí projektu je podpora žen a zvýšení informovanosti v oblasti prevence osobní bezpečnosti zaměřující se na teoretické i praktické aktivity v případě obtěžování nebo napadení ze strany agresora.

 

Obchodní podmínky

Společnost Kaskara, s.r.o. je společnost poskytující poradenství v oblastech jejích kompetencí a edukativně-informačním médiem, které vykonává prostřednictví prodeje digitálních produktů a dalších služeb umístěných na internetové adrese http://kaskara.cz (dále jen jako „Webová stránka“), jejichž je provozovatelem.

VOP společnosti Kaskara, s.r.o. jsou stanovené ve vztahu k předmětu podnikání, a to v rámci webu kaskara.cz, které najdete na stránce zde. a Obchodní podmínky II. vztahující se ke Projektu prevence osobní bezpečnosti a jeho přidružených produktů a služeb, nacházející se na webu bojjakoworkout.cz na této stránce.

Úvodní ustanovení

► Tyto obchodní podmínky Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluv (dále jen „Smlouvy“) uzavíraných mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen jako „Odběratel“) prostřednictvím Webových stránek.
► Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před ustanoveními Obchodních podmínek přednost.
Poskytovatel je oprávněn znění obchodních podmínek doplňovat či měnit.
► Uzavřením kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření kupní smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.

Uzavření smlouvy

► Smlouvu s Poskytovatelem může Odběratel uzavřít prostřednictvím zvláštního formuláře na Webových stránkách nebo jiným způsobem.
► Smlouvu lze s Poskytovatelem uzavřít v českém jazyce.
► Za předpokladu, že Odběratel hodlá s Poskytovatelem uzavřít smlouvu je nezbytné, aby vyplnil údaje v objednávkovém formuláři, který obsahuje identifikační údaje Odběratele, jako zejména jsou údaje týkající se jména, příjmení apod., a kontaktní údaje Odběratele, zejména e-mail apod., a potvrdil seznámení se s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Po obdržení formuláře ze strany Poskytovatele, Poskytovatel odešle Odběrateli potvrzovací e-mail s možnostmi platby. Odběratel poté odešle platbu bankovním převodem na účet Poskytovatele. Smlouva je uzavřena v okamžiku připsání celé účtované částky na bankovní účet Poskytovatele. O obdržení platby Poskytovatel bezodkladně vyrozumí Odběratele prostřednictvím e-mailu.
► Produkty nabízené Poskytovatelem na webu bojjakoworkout jsou a) elektronické knihy ve formátu .pdf (dále jen jako „digitální produkty“), b) služby coachingu a přednášek c) EMS seance sportovní relaxace d) dobrovolný servis
► Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady, které Odběrateli vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si Odběratel hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
► Zjistí-li Odběratel, že při zadávání údajů do objednávkového formuláře uvedl údaje nesprávné, pak je oprávněn požadovat po Poskytovateli jejich opravu. Požadavek je možné zaslat Poskytovateli prostřednictvím e-mailu.

V případě poskytnutí služby c) EMS seance sportovní relaxace je Odběratel povinen přečíst si důkladně podmínky související s touto službou související, zejména pak podepsat před vykonáním této služby fyzický formulář "Souhlas klienta", který obsahuje část Kontraindikace. V opačném případě klientovi nemůže Poskytovatel klientovi službu poskytnout a nebude vykonána. Formulář je dostupný k nahlédnutí zde.

Dodání produktu

► Digitální produkt Poskytovatel dodává toliko prostřednictvím elektronického odkazu, z něhož je možné digitální produkt uložit do paměti zařízení, ze kterého Odběratel elektronický odkaz otevírá.
Odběratel, který je spotřebitel, souhlasí s tím, aby digitální produkt Poskytovatel dodal Odběrateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy v délce trvání 14 dnů od uzavření Smlouvy, jak tuto lhůtu předepisuje ust. § 1829 občanského zákoníku.
Elektronický odkaz pro stažení digitálního produktu Poskytovatel poskytne Odběrateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Odběratel uvedl během zřizování uživatelského účtu, po zaplacení ceny digitálního produktu. ►Odběratel, který uplatnil finanční transakci přes platební bránu, má možnost stažení produktu také v příslušném rozhraní po dokončení platebního procesu.
Doručením elektronického odkazu způsobem zde uvedeným se považuje digitální produkt za dodaný.
► Elektronický odkaz nese svá bezpečnostní opatření, tudíž může být počet jeho stáhnutí limitovaný. V případě, ztráty uloženého produktu a následné nemožnosti stáhnout produkt opětovně, může Odběratel zažádat Poskytovatele o opětovné otevření možnosti zakoupený produkt otevřít a uložit.
► U digitálních produktů zakoupených na webu www.bojjakoworkout.cz nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu a dodání. U nedigitálních produktů jako mentoring, poradenství a EMS, Poskytovatel dodává službu jednorázově nebo na základě domluvy s Odběratelem. Za dodání se považuje poskytnutý servis, za který Poskytovateli náleží odměna, kterou Odběratel uhradí na základě vystavené faktury nebo jiného účetního dokladu.

Digitální produkty Projektu BJW se řídí těmito podmínkami. Digitální produkty Projektu jsou primárně zdarma, pokud není uvedeno jinak. Služby poskytované formou semináře a webináře mohou být zpoplatněny. Pokud je tomu tak, řídí se těmito podmínkami.

Cena digitálního produktu a způsob jejího placení

► Cena digitálního produktu je vždy cena uvedena na Webové stránce u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. V případě, že dojde ke změně ceny v době odeslání objednávky a jejím potvrzením, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky. Cenu digitálního produktu může Odběratel uhradit Poskytovateli pouze předem bezhotovostně, a to: prostřednictvím platební brány nebo Bankovním převodem. Odběratel do platební brány zadává informace o platební kartě, které jsou zpracovány pouze pro účely transakce. Bankovní údaje zadávané do systému platební brány jsou chráněny a nedostávají se do dispozice třetích stran. Využije-li Odběratel platební formu standardním bankovním převodem na bankovní účet společnosti, řídí se pokyny pro tento převod. Pokyny k platbě se zobrazí po zadání příslušné platby a jsou rovněž zaslány na e-mailovou adresu Odběratele v podobě informace přijetí objednávky. Při platbě je nutné dodržet a uvést variabilní symbol, aby mohlo dojít k řádnému spárování plateb.
► Závazek Odběratele uhradit cenu digitálního produktu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. O této skutečnosti Odběratele vyrozumí Poskytovatel prostřednictvím e-mailu.

► Nedigitální produkty Projektu Boj Jako Workout, tj. služby, které jsou vykonávané formou setkání za účelem teoretické či praktické výuky prevence osobní bezpečnosti na ulici nebo tréninku jsou hrazeny předem na b.ú., společnosti Kaskara. Účet je uveden v VOP a na webových stránkách Projektu www.bojjakoworkout.cz

Reklamační řád

► V případě, že digitální produkt vykazuje vady, má Odběratel právo digitální produkt reklamovat.
► Digitální produkt je možné reklamovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy Poskytovatele. Odběratel je povinen uvést, jaké právo z vadného plnění po Poskytovateli uplatňuje.
► Odběratel má práva z vadného plnění ve formě dodání nového digitálního produktu, slevy z ceny digitálního produktu, nebo odstoupení od Smlouvy.

►V případě nedigitálního produktu jako je mentoring, konzultace nebo EMS, má Odběratel právo na reklamaci služeb Poskytovatele v případě, že Poskytovatel řádně neplní náležitosti dohody nebo porušuje pravidla určená mezi oběma stranami.

Odstoupení od Smlouvy

► Pokud předmětem Smlouvy je prodej digitálního produktu (digitálního obsahu) Odběrateli v pozici spotřebitele, pak Odběratel nemá právo na odstoupení od Smlouvy ve smyslu ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, pokudbyl digitální produkt dodán Spotřebiteli před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy, a
Spotřebitel souhlasil s tím, aby digitální produkt byl dodán neprodleně po zaplacení ceny digitálního produktu, tedy před skončením lhůty k odstoupení od Smlouvy.
Pokud nebyly splněné podmínky v ust. 6. 1. bod i. a ii., pak Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bez udání důvodu odstoupení.
Uzavřením smlouvy Odběratel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpřístupnil digitální produkt neprodleně po jeho dodání ve smyslu ust. 3. 4. Dodáním se rozumí i zpřístupnění digitálního produktu.

V případě nedigitálního produktu (mentoring, konzultace, EMS) má Odběratel právo ukončit spolupráci, pakliže nebude spokojený se služby Poskytovatele, a to na základě oznámení (i bez uvedení důvodu) do e-mailové schránky Poskytovatele. Ode dne takového oznámení, je Poskytovatel povinen akceptovat ukončení spolupráce. Odběratel je povinen uhradit veškeré nákaldy, které vznikly poskytovateli v souvislosti s výkonem takové spolupráce do dne oznámení ukončení spolupráce.

Autorské právo

► Poskytovatel informuje, že digitální produkty prodávané prostřednictvím Webové stránky jsou výsledky jeho tvůrčí činnosti. S ohledem na uvedenou skutečnost jsou chráněny právními předpisy jako autorská díla.
► Odběratel, jakož ani jiná osoba, není oprávněn bez předchozí dohody s Poskytovatelem jakkoliv jinak nakládat, než pro vlastní účely Odběratele, jako zejména dále rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti, vystavovat digitální produkty, měnit je, reprodukovat či vydávat za své.
► Poskytovatel informuje, že ochrana autorského díla podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dojde k zásahu do autorského práva Poskytovatele, může být takové jednání sankcionováno jednak zde citovaným zákonem, jakož i podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

► Autorská práva Projektu Boj Jako Workout: Projekt je ochoten zřeknout se veškerých autorských práv, které souvisejí ryze tímto projektem, avšak pouze na základě informovanosti a domluvy s příslušným subjekte či institucí. V opačném případě bude kona na základě zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském.

Informace pro spotřebitele

► Poskytovatel informuje Spotřebitele, že pro případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem je oprávněna mimosoudně řešit ve smírčím řízení upraveném zákonem o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
► Pro podrobnosti Poskytovatel odkazuje na webové stránky České obchodní inspekce https://www.coi.cz/informace-o-adr/, na které jsou uvedeny informace vztahující se k zahájení smírčího řízení, náležitosti návrhu, průběhu řízení, výsledcích řízení apod.
► Poskytovatel dále informuje, že Spotřebitel není povinen zahájit smírčí řízení u České obchodí inspekce. Spotřebitel je vždy oprávněn obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

► Odběratel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu Odběratele.
► Odběratel nebo uživatel Webové stránky souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení. V případě, že je objednání na Webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Bonusové materiály

► Pokud Odběratel zakoupí digitální produkt, který obsahuje bonusové materiály, je povinností Poskytovatele tyto materiály dodat.
► V případě speciálního bonusu ve formě Voucheru, odešle Poskytovatel tento Voucher na e-mail Odběratele, po zakoupení příslušného produktu, díky němuž mu na tento Voucher vzniká nárok. Odběratel má povinnost informovat Poskytovatele o uplatnění Voucheru v čase, kdy se tak rozhodne. Informační proces probíhá na e-mailovou adresu hello@kaskara.cz ve formě popisu hlavičky „Aktivace Voucheru“, čímž Odběratel požádá o jeho aktivaci. Poskytovatel je tak povinnen odeslat veškeré údaje, které jsou nutné pro uplatnění Voucheru.
► Vouchery nesou informaci o délce jejich trvání, např „tento Voucher má platnost do konce roku XY“. Informace o této skutečnosti jsou viditelné na obdrženém Voucheru, který dostane Odběratel do e-mailové schránky v podobě .jpg.
► Vouchery jsou nepřenosné. Jméno Odběratele se musí shodovat se jménem uplatnitele Voucheru. Uplatnitel je osoba, která koupila příslušný produkt na webu www.kaskara.cz, který tento Voucher obsahoval v rámci bonusového materiálu.
► Hodnota Voucheru je platná v takové výši, jaká byla uvedena na webu www.kaskara.cz, v okamžik, kdy Odběratel nakoupil produkt tento Voucher obsahující.
► Poskytovatel je oprávněn volit smluvní strany spolupracující v rámci právních služeb využívajících skrze Voucher, dle svého uvážení. Nezavazuje se dodat konkrétní právní subjekty dle výběru Odběratele.
► Služby Voucheru zahrnují služby v oblasti podnikatelské problematiky, která je součástí produktu na nějž je Voucher navázán.
► Odběrateli vzniká nárok na slevu pro službu, která je obsahem Voucheru.
► Voucher může obsahovat rovněž služby ve spolupráci s třetími stranami.
► V případě, že se Odběratel se smluvní stranou dohodnou jinak, je pouze na nich, jakým způsobem svoji slevu uplatní.
► Odstoupením od smlouvy ze strany Odběratele, zanikají i veškeré závazky vztahující se na bonusové materiály související s produktem, od jehož nákupu se odstupuje.
► Pokud si odběratel zakoupí na webu službu, kde je přímo specifikováno, že má nárok na „konzultaci nebo konzultace zdarma“, najde podmínky těchto pravidel v patičce webu kaskara.cz. Pravidla obsahují detailizaci, výši a počet možných konzultací. Konzultace mají svůj omezený časový rámec, který je platný v době zakoupení produktu.
► Odběratel, který využije konzultace v rámci zakoupeného produktu, má nárok na navýšení konzultačních hodin/minut za zvýhodněnou cenu, která je platná v době zakoupení produktu nebo dle individuální domluvy mezi Odběratelem a Poskytovatelem.

Závěrečná ustanovení

► V případě, že vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
► Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
► V případě jakéhokoliv sporů vyplynuvšího ze Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, se strany zavazují, že před podáním žaloby k příslušnému soudu nejprve zahájí mediační jednání za účasti osoby zapsaného mediátora.
► Změny a dodatky kupní smlouvy či obchodních podmínek mohou být provedeny pouze v písemné formě.
► Smluvní strany si výslovně vylučují, aby jedna smluvní strana postoupila smlouvu třetí osobě, bez souhlasu druhé smluvní strany.
► Veškeré Smlouvy, včetně Obchodních podmínek, jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.
► Poskytovatel informuje, že pro něj není závazný jakýkoliv formální kodex chování, jakož ani žádné formální kodexy chování dobrovolně nedodržuje.
► Kontaktní údaje Prodávajícího:kontaktní osoba: Bc. A. Lucie Hron, jednatel Poskytovatele,
e-mail: luci@kaskara.cz,
tel.: +420 602 355 883.
V Brně 01.12.2023

Účinnost od 01.12.2023