Ochrana osobních údajů

Děkuji za váš zájem o informace, produkty a dění na mém webu bojjakoworkout.cz. Dbám na ochranu vašich soukromých údajů a jejich bezpečí je pro mě prioritou.

Během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám data v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením EU 2016/679, neboli obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (vstup v účinnost 25.5.2018) – General Data Protection Regulation. Přesná znění právních ustanovení tohoto právního předpisu najdete v odkazu zde.

Účelem informací o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů je seznámit vás jakožto subjekty údajů s vašimi právy a sdělit vám, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.

Slovníček ohledně Zásad zpracování a OOÚ v rámci GDPR, je k nahlédnutí zde.

Co jsou to osobní údaje

A. Běžné osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Jsou odkazem na určitý identifikátor jako jméno, telefon, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity osoby.

B. Citlivé osobní údaje

Poslední zmíněné údaje jsou definované jako údaje citlivé. Nestandardním údajem je například vztah účtu k nějakému času. Na základě poskytování tzv. substitučních služeb společnosti Kaskara, které jsou hromadně nazvány \"sportovní coaching\" nezpracovávám žádné citlivé údaje subjektu údajů.

Upozornění!

V případě poskytnutí služby \"Diagnostika\" tyto údaje předám subjektu údaju pro jeho vlastní potřeby a dále je nezpracovávám. Každý subjekt údajů si je vědom této skutečnosti a je povinen mě jako trenéra nebo kouče informovat o jeho zdravotním stavu a to po celou dobu výuky.

Veškeré tyto informace musí být a jsou zohledněny v procesu výkonu lekcí pro klienta. Fyzické záznamy o zdravotním stavu klienta však vedeny nejsou. Trenér je povinnen dbát na zdraví klientů a s přijatými informacemi tohoto druhu pracovat v nejlepší vůli a s odbornou péčí.

Správce osobních údajů

Kaskara, společnost s ručením omezeným, IČ: 28608615, se sídlem Cacovická 12, Brno 14, 614 00, (dále jen „Správce“), zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 92256 vedená u Krajského soudu v Brně. Kontaktovat nás můžete na emailu kaskara@kaskara.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách společnosti Kaskara: www.kaskara.cz

Výpis volných i vázaných služeb můžete najít na stránkách www.rzp.cz po zadání IČ. společnosti. nebo klikněte zde. Úplný výpis společnosti, jakožto právnické osoby, najdete v obchodním rejstříku na stránkách www.justice.cz

K jakým účelům zpracovávám osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem uzavření smlouvy mezi vámi a Bc.A.Lucií Hron, spadající pod společnost Kaskara, s.r.o., jakožto Správce údajů a plnění povinností z ní vyplívající. Veškeré údaje jsou zpracovávány na základě skutečnosti o dodání produktu nebo služby  a to na základě vázané živnosti \"Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb\" a vedení dalších souvisejících činností, jako je komunikace, případná reklamace, aj.

Mezi služby na těchto stránkách patří:

1. Poskytování vzdělávacích materiálů

2. Poskytování školení

3. Sportovní coaching

4. EMS sportovní relaxace

Na základě právního titulu „Plnění smlouvy“ zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, email.

Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je plnění smluvních podmínek na základě uzavřené smlouvy mezi vámi a mnou, resp. společností. Tyto podmínky mohou mít různou formu, jelikož nemusí jít vždy o zaslání produktu, ale například o dodání pokynů před nabízenou službou. Smlouva nemusí být vždy v tištěné formě, ani nemusí mít vlastnoruční podpis. Smlouva může být uzavřena ústní, telefonickou nebo elektronickou formou (např. vyplnění formuláře pro objednávku produktu/služby na webových stránkách společnosti a následným potvrzením objednávky).

Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a společností a to na základě právního titulu „Plnění smlouvy“. Po skončení smluvního vztahu jsou některé údaje uchovávány pro účely právních povinností na základě právního titulu „Zákonná povinnost“, kterou ukládá např. zákon o účetnictví, daňová práva a archivnictví nebo na základě právního titulu „Oprávněný zájem“ (např. v případě reklamace, oboustranné bezpečnosti, aj.).

Zpracovávám osobní údaje pro účely oprávněného zájmu společnosti nebo třetí osoby za účelem následujících situací.

  1. Ochrana a prokázání práv a právních nároků společnosti zejména na základě uzavřených smluv nebo způsobené újmy. Osobní data jsou zpracovávána po dobu 5 let po ukončení smlouvy nebo po posledním kontaktu mezi společností a vámi v případě, že nedošlo k uzavření smlouvy. Lhůta je stanovena s ohledem k promlčecím termínům se zohledněním skutečnosti, že se o případném „sporu“, kdy strana uplatňuje nárok, nemusí protistrana ihned dozvědět. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje vzešlé ze smluvního vztahu a údaje vzešlé z komunikace mezi vámi a společností.

  2. Přímý marketing, resp. pro zasílání obchodních sdělení, kde jsou zpracovávány tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, email. Zasílání obchodních sdělení na vámi uvedenou emailovou adresu můžete kdykoli zrušit kliknutím na odhlašovací odkaz v každé patičce obdrženého emailu.

  3. Databáze kontaktů je členěna na základě informací, o které se zajímáte nebo na základě objednávky, kterou jste udělali. Některá z těchto automatizovaných zpracování vychází z povinnosti plnění smlouvy (např. seznam „objednáno“, „zaplaceno“, aj.). Na základě této skutečnosti spadá běžný marketing do kategorie právního titulu „oprávněný zájem“. Jakákoli další specializace třídění těchto seznamů není bez vašeho souhlasu možná. V případě jeho udělení jej můžete kdykoli zrušit.

  4. Zpracování osobních údajů v rámci právního titulu „Souhlas“, je takové zpracování osobních údajů, které vyžaduje váš souhlas. Bez něj nemohou být vaše osobní údaje zpracovávány. Udělíte-li mi Souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení. Tato sdělení mají formu nabídky produktů/služeb spadajících pod \"sport coaching\", resp. služeb, které naleznete zde na těchto stránkách, informace o novinkách a akcích. V případě, že nejste klientem, budeme tento souhlas od vás potřebovat.

Druhy souhlasu:

  • Souhlas k zasílání obchodních sdělení

  • Souhlas k udělení reference

  • Souhlas k užití vaší fotografie nebo videozáznamu pro marketingové účely

  • Souhlas k zasílání nabídky našich obchodních partnerů

V případě, že vás požádám o udělení souhlasu, vás budu informovat o účelu, pro který souhlas potřebuji a jaké osobní údaje budu zpracovávat. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. V případě, že vaše údaje nejsou zpracovávány i na základě jiného právního titulu, budou vaše osobní údaje vymazány a vaší žádosti vyhověno.

Vaše práva

Právo na přístup k informacím a na opravu

Na základě vaší žádosti vám bezplatně obratem nebo maximálně do 30 dní, ve výjimečných situacích ve lhůtě do 90 dní, písemně sdělím, zda a jaké osobní údaje o vás zpracovávám, v jakém rozsahu, z jakého právního titulu, pro jaký účel a na jak dlouhou dobu. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Máte-li dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktuje mě na email: hron@luciehron.cz, kde vám budu k dispozici jak v případě žádosti o informace, tak i v případě vašich podnětů, kooperace, popř. stížností.

Právo na výmaz

Budete-li si přát, abych vaše údaje nadále neměla k dispozici, můžete si zažádat o jejich výmaz. Pokud vaše data nebudu muset uchovávat dle jiného zákona, např. Zákona o účetnictví, nebo na základě právního titulu (vyjma „titulu souhlas“) dle GDPR, vaši žádost budu respektovat a vaše data vymažu ze své databáze.

S tímto právem úzce souvisí také vaše právo na to „být zapomenut“. Právo být zapomenut je rozšířeným právem „na výmaz“. Spočívá v provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření k vymazání veškerých odkazů na osobní údaje žadatele, i na jejich kopie.

Aby bylo vaší žádosti vyhověno, musí být splněna jedna z následujících podmínek: Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Neexistuje žádný další důvod pro zpracování. Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování. Údaje subjektu byly zpracovány protiprávně. Údaje subjektu musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. Údaje subjektu byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 Obecného nařízení.

Právo na omezení zpracování

Jedná se o nové právo dle GDPR, platného od 25.5.2018. Omezení zpracování se může týkat dočasného přesunu vybraných údajů do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybraných údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek.

Právo na přenositelnost údajů

Na základě podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat od společnosti přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případě zpracovávání osobních údajů na základě právního titulu „Oprávněný zájem“, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. V případě, že oprávněný zájem společnosti nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, bude vaší námitce vyhověno a vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat. V případě oprávněného zájmu – přímý marketing, má vznesení námitky vždy převahu nad našimi zájmy a výsledkem je ukončení dalšího zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Budete-li se domnívat, že dochází k porušování vašich práv v rámci ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Budu velmi ráda, pokud mě nejprve o tomto podezření informujete, abych případné pochybení mohla napravit.

Zpřístupnění osobních údajů Zpracovateli

Na základě zajištění smluvních povinností společnosti, dodržení legislativních nařízení, zajištění bezpečnosti a kvality služeb spadajících pod rámec společnosti, spolupracuji se třetími subjekty, které nesou status tzv. zpracovatele osobních údajů. Veškeré zpracovatelské přístupy k osobním údajům podléhají přísné mlčenlivosti a nemohou se poskytovat jiným subjektům.

Za tímto účelem jsou se zpracovateli uzavřené smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby veškerá data byla v bezpečí.

Účetní: Ing. Alena Sokolová, IČ: 60351357

IT specialista: EXACT, s.r.o. , IČ: 60710438

Databáze: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC., 675 Ponce de Leon Ave NE. Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Platforma: Mioweb, IČ: 07042001

Doména: Wedos, IČ: 28115708

Upozornění: Jsem povinna zpřístupnit osobní údaje správním orgánům v případě, že takovou povinnost udělí zákon. (Jedná se zejména o kontroly, soudní řízení, aj.).

Bezpečnost

Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Možnost odhlášení

Vaše data užívám pouze, abych vás mohla informovat o mých produktech a službách, případně zjistit váš názor a získat zpětnou vazbu pro zlepšení mých produktů. Účast na těchto procesech je dobrovolná. V případě nesouhlasu, můžete kdykoliv zažádat, aby vaše údaje byly pro tyto akce zablokované. V rámci emailové komunikace se z odběru mých emailů můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla dle nich optimálně vytvářet webové stránky luciehron.cz. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili stránky webu. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plně respektuji citlivost vašich osobních údajů a zavazuji se veškerá vaše privátní i firemní/obchodní data řádně zabezpečit a chránit proti neautorizovanému přístupu, odcizení a zneužití.

Berte na vědomí, že údaje, které zadáváte v objednávce produktů/služeb, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího a jsou užité k realizaci obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a ke komunikaci s vámi.

Veškeré vaše údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Bc.A. Lucie Hron, spadající pod společnost Kaskara, s.r.o.. se sídlem Cacovická 16/12, BRNO 14, 614 00, IČ: 28608615, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let.

Další informace o právech subjektu údajů

Budete-li mít dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktuje mě na email: hron@luciehron.cz, kde vám budu k dispozici jak v případě žádosti o informace, tak i v případě vašich podnětů, kooperace, popř. stížností. V případě, že budete chtít přímo uplatit vaše práva dle výše zmíněných práv subjektů údajů, budu vás kontaktovat za účelem případného ověření vaší totožnosti.

Aktuální znění dokumentu o Zásadách zpracování a ochraně osobních údajů společnosti Kaskara, s.r.o., naleznete rovněž na stránkách www.kaskara.cz/ochrana-osobních-udaju-gdpr.

Děkuji vám za pozornost,

Luci Hron